صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۹۶۲
صورت‌های مالی صندوق
تاریخ تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ گزارش پرتفوی ماهانه بهمن ماه ۱۴۰۲ دانلود
۱۴۰۲/۱۱/۰۷ ۱۴۰۲/۱۱/۰۷ گزارش پرتفوی ماهانه دی ماه ۱۴۰۲ دانلود
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ گزارش عملکرد ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲ دانلود
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ اطلاعات و صورت های مالی دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دانلود
۱۴۰۲/۱۰/۰۳ ۱۴۰۲/۱۰/۰۳ گزارش پرتفوی ماهانه آذر ماه ۱۴۰۲ دانلود
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ گزارش عملکرد ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ دانلود
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ (حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ گزارش پرتفوی ماهانه آبان ماه ۱۴۰۲ دانلود
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ ۱۴۰۲/۰۸/۰۳ گزارش پرتفوی ماهانه مهر ماه ۱۴۰۲ دانلود
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ صورتهای مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۲ - تایید متولی دانلود
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ گزارش عملکرد ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲ دانلود
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ گزارش پرتفوی ماهانه شهریور ماه ۱۴۰۲ دانلود
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ ۱۴۰۲/۰۶/۰۵ گزارش پرتفوی ماهانه مرداد ماه ۱۴۰۲ دانلود
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ ۱۴۰۲/۰۵/۰۳ گزارش پرتفوی ماهانه تیر ماه ۱۴۰۲ دانلود
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ ۱۴۰۲/۰۴/۲۸ صورتهای مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲ با تایید متولی دانلود
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ ۱۴۰۲/۰۴/۲۸ گزارش عملکرد ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲ دانلود
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ ۱۴۰۲/۰۴/۰۵ گزارش پرتفوی ماهانه خرداد ماه ۱۴۰۲ دانلود
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ گزارش صورت های مالی حسابرسی شده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ صندوق گنجینه ارمغان الماس دانلود
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ گزارش عملکرد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ گزارش پرتفوی ماهانه اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ دانلود
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ ۱۴۰۲/۰۲/۰۶ گزارش عملکرد ۱۲ ماهه منتهی به۲۹ اسفند۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ ۱۴۰۲/۰۲/۰۶ گزارش پرتفوی ماهانه فروردین ماه ۱۴۰۲ دانلود
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ ۱۴۰۲/۰۲/۰۶ صورت های مالی حسابرسی نشده صندوق گنجینه ارمغان الماس به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ ۱۴۰۲/۰۱/۰۸ گزارش پرتفوی ماهانه اسفند ماه ۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ ۱۴۰۱/۱۲/۰۳ گزارش پرتفوی ماهانه بهمن ماه ۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ ۱۴۰۱/۱۱/۰۳ گزارش پرتفوی ماهانه دی ماه ۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱با تایید متولی دانلود
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ ۱۴۰۱/۱۰/۱۱ گزارش عملکرد ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ گزارش پرتفوی ماهانه آذر ماه ۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ گزارش پرتفوی ماهانه آبان ماه ۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ صورتهای مالی حسابرسی شده صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ گزارش عملکرد منتهی به ۳۱ شهریور۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ ۱۴۰۱/۰۸/۰۲ گزارش پرتفوی ماهانه مهر ماه ۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱با تایید متولی دانلود
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ ۱۴۰۱/۰۷/۰۶ گزارش پرتفوی ماهانه شهریور ماه ۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ ۱۴۰۱/۰۶/۰۲ گزارش پرتفوی ماهانه مرداد ماه ۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ گزارش عملکرد منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ ۱۴۰۱/۰۵/۰۵ گزارش پرتفوی ماهانه تیر ماه ۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱با تایید متولی دانلود
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ گزارش پرتفوی ماهانه خرداد ماه ۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ ۱۴۰۱/۰۳/۰۸ صورت های مالی حسابرسی شده صندوق گنجینه ارمغان الماس به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ ۱۴۰۱/۰۳/۰۴ گزارش پرتفوی ماهانه اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ گزارش پرتفوی ماهانه فروردین ماه۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ ۱۴۰۱/۰۲/۰۵ گزارش عملکرد ۱۲ ماهه منتهی به۲۹ اسفند۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ ۱۴۰۱/۰۲/۰۵ صورتهای مالی دوره۱۲ ماهه صندوق ارمغان الماس منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ با تایید متولی دانلود
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ ۱۴۰۱/۰۱/۰۹ گزارش پرتفوی ماهانه اسفند ماه ۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۱۲/۰۳ ۱۴۰۰/۱۲/۰۳ گزارش پرتفوی ماهانه بهمن ماه۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ ۱۴۰۰/۱۱/۰۶ گزارش پرتفوی ماهانه دی ماه۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۱۰/۲۸ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ صورت های مالی میاندوره ای۹ ماهه منتهی به ۳۰آذر ۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۱۰/۲۸ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ گزارش عملکرد۹ ماهه منتهی به ۳۰آذر ۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ ۱۴۰۰/۱۰/۰۷ گزارش پرتفوی ماهانه آذر ماه ۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ صورت های مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۹/۰۸ ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ گزارش ماهانه پرتفوی آبان ۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ ۱۴۰۰/۰۸/۱۰ گزارش ماهانه پرتفوی مهرماه ۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ صورتهای مالی ۶ ماهه صندوق ارمغان الماس منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰با تایید متولی دانلود
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ گزارش عملکرد ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ ۱۴۰۰/۰۷/۲۶ آگهی دعوت به مجمع ارمغان الماس اصلاح نحوه محاسبه کارمزد مدیر ۱۰ آبان ۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ گزارش پرتفوی ماهانه شهریور ماه ۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ ۱۴۰۰/۰۶/۰۷ گزارش پرتفوی ماهانه مرداد ماه ۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ ۱۴۰۰/۰۵/۱۰ گزارش پرتفوی ماهانه تیر ماه ۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰ با تایید متولی دانلود
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ ۱۴۰۰/۰۴/۱۳ گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ گزارش پرتفوی ماهانه خرداد ۱۴۰۰ ارمغان الماس دانلود
۱۴۰۰/۰۳/۰۵ ۱۴۰۰/۰۳/۰۵ صورت های مالی حسابرسی شده صندوق گنجینه ارمغان الماس منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ دانلود
۱۴۰۰/۰۳/۰۳ ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ گزارش پرتفوی ماهانه اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۲/۰۸ ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ گزارش پرتفوی ماهانه فروردین ماه ۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۱/۳۱ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس منتهی ۳۰ اسفند ۹۹ با تایید متولی دانلود
۱۴۰۰/۰۱/۲۲ ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ گزارش عملکرد ۱۲ ماهه ۹۹ ارمغان الماس دانلود
۱۴۰۰/۰۱/۰۸ ۱۴۰۰/۰۱/۰۸ گزارش پرتفوی ماهانه اسفند ماه ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۱۲/۰۶ ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ گزارش پورتفوی ماهانه بهمن ماه ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۱۱/۰۵ ۱۳۹۹/۱۱/۰۵ گزارش پورتفوی ماهانه دی ماه ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۱۰/۲۱ ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ صورت های مالی ۳۰آذر ارمغان با تأیید متولی دانلود
۱۳۹۹/۱۰/۱۵ ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ گزارش عملکرد ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۱۰/۰۷ ۱۳۹۹/۱۰/۰۷ گزارش ماهانه پرتفوی آذر ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ گزارش ماهانه پرتفوی آبان ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۸/۰۷ ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ صورتمالی حسابرسی شده صندوق ارمغان منتهی به ۳۱شهریور ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ گزارش ماهانه پرتفوی مهر ماه ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ صورتهای مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹ با تایید متولی دانلود
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ گزارش عملکرد ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ گزارش ماهانه پرتفوی شهریور ماه ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ گزارش ماهانه پرتفوی مرداد ماه ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۹ ارمغان الماس دانلود
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس منتهی ۲۹ اسفند ۹۸ ( اصلاحیه) دانلود
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ صورت مالی ۳۱خرداد ۱۳۹۹صندوق ارمغان الماس باتایید متولی دانلود
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹ ارمغان الماس دانلود
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ ارمغان الماس دانلود
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ ۱۳۹۹/۰۲/۱۴ صورتهای مالی حسابرسی شده ارمغان ۲۹ اسفند ۹۸ دانلود
۱۳۹۹/۰۲/۱۳ ۱۳۹۹/۰۲/۱۳ صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹ ارمغان الماس دانلود
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ ۱۳۹۹/۰۱/۲۳ عملکرد ۱۲ماهه ۹۸ صندوق ارمغان دانلود
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ ۱۳۹۹/۰۱/۲۳ صورتمالی ارمغان ۲۹اسفند با تایید متولی دانلود
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ ارمغان الماس دانلود
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۸ الماس ارمغان دانلود
۱۳۹۸/۱۱/۱۰ ۱۳۹۸/۱۱/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۰ دی ۱۳۹۸ الماس ارمغان دانلود
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ صورت مالی ارمغان ۳۰ اذر ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ گزارش عملکرد ۹ماهه ۹۸ صندوق دانلود
۱۳۹۸/۱۰/۱۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ گزارش ماهانه پرتفوی آذر ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۹/۰۹ ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ گزارش ماهانه پرتفوی آبان ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۸/۰۸ ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ گزارش ماهانه پرتفوی مهر ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ گزارش عملکرد منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ صورت های مالی ۶ ماهه منتهی به ۹۸۶۳۱ حسابرسی نشده ارمغان الماس دانلود
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ گزارش ماهانه پرتفوی شهریور ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۶/۰۵ ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ گزارش ماهانه پرتفوی مرداد ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ صورتهای مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸با تایید متولی دانلود
۱۳۹۸/۰۵/۰۸ ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ افشای پرتفوی ماهانه تیرماه۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۵/۰۵ ۱۳۹۸/۰۵/۰۵ صورت مالی حسابرسی شده منتهی به ۲۹ اسفند ۹۷ (اصلاحی) دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ افشای ماهانه پرتفوی خرداد ماه ۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۳/۰۴ ۱۳۹۸/۰۳/۰۴ افشای ماهانه پرتفوی اردیبهشت ماه ۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ صورتهای مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۹۷ (حسابرسی شده ) دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ افشای ماهانه پرتفوی فروردین ماه ۹۸ ارمغان دانلود
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۷ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۸/۰۱/۲۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ گزارش عملکرد سالانه منتهی به اسفند۹۷ دانلود
۱۳۹۸/۰۱/۱۷ ۱۳۹۸/۰۱/۱۷ افشای ماهانه پرتفوی اسفند ماه ۹۷ ارمغان دانلود
۱۳۹۷/۱۲/۰۶ ۱۳۹۷/۱۲/۰۶ افشای ماهانه پرتفوی بهمن ماه ۹۷ ارمغان دانلود
۱۳۹۷/۱۱/۰۷ ۱۳۹۷/۱۱/۰۷ افشای ماهانه پرتفوی دی ماه ۹۷ ارمغان دانلود
۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ صورتهای مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۷/۱۰/۲۲ ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ گزارش عملکرد منتهی به ۳۰ آذر ۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۱۰/۰۴ ۱۳۹۷/۱۰/۰۴ افشای ماهانه پرتفوی آذر ماه ۹۷ ارمغان دانلود
۱۳۹۷/۰۹/۱۱ ۱۳۹۷/۰۹/۱۱ صورتهای مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۷/۰۹/۰۵ ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ افشای ماهانه پرتفوی آبان ۹۷ ارمغان دانلود
۱۳۹۷/۰۸/۱۵ ۱۳۹۷/۰۸/۱۵ گزارش عملکرد منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۸/۰۹ ۱۳۹۷/۰۸/۰۹ افشای ماهانه پرتفوی مهر ۹۷ ارمغان دانلود
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ صورت مالی ۶ ماهه حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ افشای ماهانه پورتفوی شهریور ۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۶/۱۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ افشای ماهانه پورتفوی مرداد۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۵/۱۰ ۱۳۹۷/۰۵/۱۰ افشای ماهانه پورتفوی تیر۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ اصلاحیه صورتهای مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ صورتهای مالی برای دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ گزارش عملکرد منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۴/۱۰ ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ افشای ماهانه پورتفوی خرداد۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۲۹اسفند ۱۳۹۶صندوق به همراه گزارش حسابرس دانلود
۱۳۹۷/۰۳/۰۸ ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ افشای ماهانه پورتفوی اردیبهشت۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ گزارش عملکرد سالانه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ صورتهای مالی سالانه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶ با تایید متولی دانلود
۱۳۹۶/۱۰/۲۷ ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ گزارش عملکرد ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۱۰/۲۷ ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ صورتهای مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۶ با تایید متولی دانلود
۱۳۹۶/۰۸/۲۰ ۱۳۹۶/۰۸/۲۰ صورتهای مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۶ به همراه گزارش حسابرس دانلود
۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۹۶ صندوق دانلود
۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ صورتهای مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۹۶ صندوق با تایید متولی دانلود
۱۳۹۶/۰۵/۰۱ ۱۳۹۶/۰۵/۰۱ گزارش عملکرد سه ماهه صندوق منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۰۵/۰۱ ۱۳۹۶/۰۵/۰۱ صورتهای مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۹۶ صندوق با تایید متولی دانلود
۱۳۹۶/۰۴/۳۱ ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ صورتهای مالی دوره مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۵ صندوق به همراه گزارش حسابرس دانلود
۱۳۹۶/۰۲/۰۴ ۱۳۹۶/۰۲/۰۴ صورتهای مالی ۴ ماه و ۲۹ روزه صندوق دانلود
۱۳۹۶/۰۲/۰۴ ۱۳۹۶/۰۲/۰۴ گزارش عملکرد دوره ۴ ماه و ۲۹ روزه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۵ صندوق دانلود
۱۳۹۵/۱۱/۰۳ ۱۳۹۵/۱۱/۰۳ صورتهای مالی دوره ۱ ماه و ۲۹ روزه منتهی به ۳۰آذر ۱۳۹۵ دانلود
۱۳۹۵/۱۱/۰۳ ۱۳۹۵/۱۱/۰۳ گزارش عملکرد دوره ۱ ماه و ۲۹ روزه منتهی به ۳۰آذر ۱۳۹۵ دانلود