صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۹۶۲
مجامع صندوق
ردیف توضیحات دانلود تاریخ
۱ تصمیمات مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ساعت ۱۴:۳۰- تغییرات امیدنامه ای دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۹/۲۱
۲ تصمیمات مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ساعت ۱۴:۰۰- تغییرات اساسنامه ای دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۹/۲۱
۳ تصمیمات مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ساعت ۱۴:۰۰-تمدید دوره فعالیت صندوق دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۹/۲۰
۴ اسامی حاضرین در مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ساعت ۱۴:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۹/۱۵
۵ آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخه ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۴ - اصلاح اساسنامه دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۹/۰۴
۶ اسامی حاضرین در مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ساعت ۱۴:۳۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۸/۰۶
۷ اسامی حاضرین در مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ساعت ۱۴:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۸/۰۶
۸ آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخه ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ساعت ۱۴:۳۰ - اصلاح امیدنامه دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۷/۲۵
۹ آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخه ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ساعت ۱۴ - اصلاح اساسنامه دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۷/۲۵
۱۰ اسامی حاضرین در مجمع صندوق ارمغان الماس ساعت ۱۵:۰۰ مورخه ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۶/۰۱
۱۱ اصلاحیه آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخه ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ ساعت ۱۵:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۵/۲۹
۱۲ آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۹ساعت ۱۵:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۵/۲۱
۱۳ تصمیمات مجمع سالیانه صندوق مورخه ۱۴۰۲/۰۴/۰۳ - با تایید سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۴/۱۹
۱۴ تصمیمات مجمع سالیانه صندوق مورخه ۱۴۰۲/۰۴/۰۳ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۴/۰۷
۱۵ اسامی حاضرین در مجامع صندوق ارمغان الماس ساعت ۱۴:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۴/۰۳
۱۶ آگهی دعوت به مجمع سالانه صندوق مورخه ۱۴۰۲/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۳/۲۱
۱۷ تصمیمات مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ ساعت ۱۵ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۴/۲۱
۱۸ تصمیمات مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۵در خصوص تصویب صورت های مالی با تایید سازمان دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۴/۲۰
۱۹ آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ ساعت ۱۵ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۳/۱۶
۲۰ آگهی دعوت به مجمع سالیانه صندوق مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ ساعت ۱۴ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۳/۱۶
۲۱ تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس مورخ ۱۰-۰۸-۱۴۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۹/۲۳
۲۲ تصمیمات مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ با تایید سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۵/۱۲
۲۳ حاضرین در مجمع سالیانه صندوق مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ ساعت ۱۴:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
۲۴ تصمیمات مجمع سالیانه صندوق مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۷ با تایید سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۴/۱۶
۲۵ آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ ساعت ۱۴:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۴/۱۳
۲۶ حاضرین در مجمع سالیانه صندوق مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۷ ساعت ۱۵:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۴/۰۷
۲۷ آگهی دعوت به مجمع سالیانه صندوق مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۷ ساعت ۱۵ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۳/۲۲
۲۸ آگهی ثبت صورتجلسه صندوق مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱- تغییر آدرس دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
۲۹ آگهی ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ تمدید دوره صندوق دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
۳۰ آگهی ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ تغییر متولی دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
۳۱ تصمیمات مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱- تغییر آدرس اقامت صندوق دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۱۶
۳۲ حاضرین در مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ ساعت ۱۲:۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۰۱
۳۳ آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ ساعت ۱۲:۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۸/۱۹
۳۴ تصمیمات مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ ساعت ۱۵- اصلاح امیدنامه دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۸/۰۷
۳۵ تصمیمات مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ ساعت ۱۴:۳۰- تمدید دوره دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۸/۰۷
۳۶ تصمیمات مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ ساعت ۱۴- تغییر متولی دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۸/۰۷
۳۷ حاضرین در مجامع صندوق مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲- ساعت ۱۴، ۱۴:۳۰ و ۱۵ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۲۷
۳۸ آگهی ثبت مجمع سالیانه صندوق منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۶/۱۰
۳۹ تصمیمات مجمع عادی سالیانه صندوق مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۲۴
۴۰ آگهی ثبت مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۷- تمدید دوره فعالیت صندوق دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۲۴
۴۱ حاضرین در مجمع عادی سالیانه صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ ساعت ۱۳:۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۰۲
۴۲ آگهی دعوت به مجمع سالیانه صندوق ارمغان الماس مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۳/۲۰
۴۳ تایید صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۷ ساعت ۱۵:۳۰-تمدید دوره فعالیت صندوق دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۲/۲۳
۴۴ لیست حاضرین در مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۷ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۲/۰۷
۴۵ آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۷ساعت ۱۵:۳۰- تمدید دوره فعالیت دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۲/۰۷
۴۶ آگهی ثبت صورتجلسه تمدید دوره فعالیت صندوق مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۲/۱۹
۴۷ ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ صندوق موضوع تمدید دوره فعالیت صندوق دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۲/۱۹
۴۸ لیست حاضرین در مجمع ارمغان مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ موضوع تمدید دوره فعالیت صندوق دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۱/۱۴
۴۹ تایید صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ساعت ۱۳- اصلاح هزینه نرم افزار و اطلاع رسانی در امیدنامه دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۱/۰۷
۵۰ اسامی حاضرین در مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ساعت ۱۳ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۲۴
۵۱ آگهی دعوت به مجمع صندوق ارمغان الماس مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ساعت ۱۳:۳۰-اصلاح برخی مفاد اساسنامه دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۱۴
۵۲ آگهی دعوت به مجمع صندوق گنجینه ارمغان الماس مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ساعت ۱۳-اصلاح برخی مفاد امیدنامه دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۱۴
۵۳ اسامی حاضرین در مجمع عمومی به طور فوق العاده صندوق ارمغان الماس مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ ساعت ۱۳ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۹/۲۳
۵۴ آگهی دعوت به مجمع عمومی به طور فوق العاده صندوق مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ ساعت ۱۳ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۹/۱۳
۵۵ صورت جلسه مجمع ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ ساعت ۱۴ صندوق گنجینه ارمغان الماس توسط سازمان دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۹/۱۱
۵۶ تایید صورت جلسه مجمع ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ ساعت ۱۳:۳۰ صندوق گنجینه ارمغان الماس توسط سازمان دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۹/۱۱
۵۷ تایید صورت جلسه مجمع ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ ساعت ۱۳ صندوق گنجینه ارمغان الماس توسط سازمان دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۸/۲۷
۵۸ تایید صورت جلسه مجمع ۱۳۹۸/۰۸/۰۱صندوق گنجینه ارمغان الماس مبنی بر تمدید دوره فعالیت صندوق توسط سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۸/۲۱
۵۹ لیست حاضرین در مجمع ارمغان مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ ساعت ۱۴ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۸/۱۱
۶۰ لیست حاضرین در مجمع ارمغان مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ ساعت ۱۳:۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۸/۱۱
۶۱ لیست حاضرین در مجمع ارمغان مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ ساعت ۱۳ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۸/۱۱
۶۲ لیست حاضرین در مجمع ارمغان مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ در خصوص تمدید مجوز دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۸/۰۸
۶۳ آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ ساعت ۱۴ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۷/۲۹
۶۴ آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ ساعت ۱۳:۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۷/۲۹
۶۵ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ ساعت ۱۳ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۷/۲۹
۶۶ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۷/۲۴
۶۷ لیست حاضرین در مجمع ارمغان مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۷/۲۲
۶۸ آگهی دعوت به مجمع دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۶/۲۵
۶۹ اسامی حاضرین مجمع فوق العاده صندوق مورخ ۹۸/۰۵/۲۲ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۵/۲۲
۷۰ آگهي دعوت از دارندگان واحدهاي سرمايه‎گذاري ممتاز به تشكيل مجمع صندوق سرمايه‎گذاري مشترك گنجينه ارمغان الماس مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ساعت ۱۳ بعذ از ظهر دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۵/۱۴
۷۱ آگهي دعوت از دارندگان واحدهاي سرمايه‎گذاري ممتاز به تشكيل مجمع صندوق سرمايه‎گذاري مشترك گنجينه اارمغان الماس مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ساعت ۱۲ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۲۶
۷۲ اسامی حاضرین در مجمع ساعت ۱۳مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۰۵
۷۳ آگهي دعوت از دارندگان واحدهاي سرمايه‎گذاري ممتاز به تشكيل مجمع صندوق سرمايه‎گذاري مشترك گنجينه ارمغان الماس مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۰۵
۷۴ اعلام موافقت سازمان با ثبت صورتجلسه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ صندوق در خصوص تصويب صورتهاي مالي دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۴/۱۶
۷۵ متن صورتجلسه مجمع ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ صندوق در خصوص تصويب صورتهاي مالي دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۴/۱۶
۷۶ اسامي حاضرين در جلسه مجمع ۳۰ خرداد ۱۳۹۷صندوق گنجينه ارمغان الماس دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۳/۳۰
۷۷ متن صورتجلسه ۲۱ تيرماه ۱۳۹۶ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۷/۰۳
۷۸ تاييد صورتجلسه مجمع ۲۱ تيرماه ۱۳۹۶ صندوق دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۷/۰۳
۷۹ صورتجلسه مجمع موسسین صندوق مورخ ۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۵/۱۷