صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۹۶۲
مجامع صندوق
ردیف توضیحات دانلود تاریخ
۱ اسامی حاضرین در مجمع صندوق ارمغان الماس ساعت ۱۵:۰۰ مورخه ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۶/۰۱
۲ اصلاحیه آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخه ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ ساعت ۱۵:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۵/۲۹
۳ آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۹ساعت ۱۵:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۵/۲۱
۴ تصمیمات مجمع سالیانه صندوق مورخه ۱۴۰۲/۰۴/۰۳ - با تایید سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۴/۱۹
۵ تصمیمات مجمع سالیانه صندوق مورخه ۱۴۰۲/۰۴/۰۳ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۴/۰۷
۶ اسامی حاضرین در مجامع صندوق ارمغان الماس ساعت ۱۴:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۴/۰۳
۷ آگهی دعوت به مجمع سالانه صندوق مورخه ۱۴۰۲/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۳/۲۱
۸ تصمیمات مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ ساعت ۱۵ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۴/۲۱
۹ تصمیمات مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۵در خصوص تصویب صورت های مالی با تایید سازمان دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۴/۲۰
۱۰ آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ ساعت ۱۵ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۳/۱۶
۱۱ آگهی دعوت به مجمع سالیانه صندوق مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ ساعت ۱۴ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۳/۱۶
۱۲ تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس مورخ ۱۰-۰۸-۱۴۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۹/۲۳
۱۳ تصمیمات مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ با تایید سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۵/۱۲
۱۴ حاضرین در مجمع سالیانه صندوق مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ ساعت ۱۴:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
۱۵ تصمیمات مجمع سالیانه صندوق مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۷ با تایید سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۴/۱۶
۱۶ آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ ساعت ۱۴:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۴/۱۳
۱۷ حاضرین در مجمع سالیانه صندوق مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۷ ساعت ۱۵:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۴/۰۷
۱۸ آگهی دعوت به مجمع سالیانه صندوق مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۷ ساعت ۱۵ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۳/۲۲
۱۹ آگهی ثبت صورتجلسه صندوق مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱- تغییر آدرس دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
۲۰ آگهی ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ تمدید دوره صندوق دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
۲۱ آگهی ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ تغییر متولی دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
۲۲ تصمیمات مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱- تغییر آدرس اقامت صندوق دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۱۶
۲۳ حاضرین در مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ ساعت ۱۲:۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۰۱
۲۴ آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ ساعت ۱۲:۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۸/۱۹
۲۵ تصمیمات مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ ساعت ۱۵- اصلاح امیدنامه دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۸/۰۷
۲۶ تصمیمات مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ ساعت ۱۴:۳۰- تمدید دوره دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۸/۰۷
۲۷ تصمیمات مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ ساعت ۱۴- تغییر متولی دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۸/۰۷
۲۸ حاضرین در مجامع صندوق مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲- ساعت ۱۴، ۱۴:۳۰ و ۱۵ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۲۷
۲۹ آگهی ثبت مجمع سالیانه صندوق منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۶/۱۰
۳۰ تصمیمات مجمع عادی سالیانه صندوق مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۲۴
۳۱ آگهی ثبت مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۷- تمدید دوره فعالیت صندوق دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۲۴
۳۲ حاضرین در مجمع عادی سالیانه صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ ساعت ۱۳:۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۰۲
۳۳ آگهی دعوت به مجمع سالیانه صندوق ارمغان الماس مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۳/۲۰
۳۴ تایید صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۷ ساعت ۱۵:۳۰-تمدید دوره فعالیت صندوق دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۲/۲۳
۳۵ لیست حاضرین در مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۷ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۲/۰۷
۳۶ آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۷ساعت ۱۵:۳۰- تمدید دوره فعالیت دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۲/۰۷
۳۷ آگهی ثبت صورتجلسه تمدید دوره فعالیت صندوق مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۲/۱۹
۳۸ ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ صندوق موضوع تمدید دوره فعالیت صندوق دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۲/۱۹
۳۹ لیست حاضرین در مجمع ارمغان مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ موضوع تمدید دوره فعالیت صندوق دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۱/۱۴
۴۰ تایید صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ساعت ۱۳- اصلاح هزینه نرم افزار و اطلاع رسانی در امیدنامه دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۱/۰۷
۴۱ اسامی حاضرین در مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ساعت ۱۳ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۲۴
۴۲ آگهی دعوت به مجمع صندوق ارمغان الماس مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ساعت ۱۳:۳۰-اصلاح برخی مفاد اساسنامه دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۱۴
۴۳ آگهی دعوت به مجمع صندوق گنجینه ارمغان الماس مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ساعت ۱۳-اصلاح برخی مفاد امیدنامه دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۱۴
۴۴ اسامی حاضرین در مجمع عمومی به طور فوق العاده صندوق ارمغان الماس مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ ساعت ۱۳ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۹/۲۳
۴۵ آگهی دعوت به مجمع عمومی به طور فوق العاده صندوق مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ ساعت ۱۳ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۹/۱۳
۴۶ صورت جلسه مجمع ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ ساعت ۱۴ صندوق گنجینه ارمغان الماس توسط سازمان دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۹/۱۱
۴۷ تایید صورت جلسه مجمع ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ ساعت ۱۳:۳۰ صندوق گنجینه ارمغان الماس توسط سازمان دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۹/۱۱
۴۸ تایید صورت جلسه مجمع ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ ساعت ۱۳ صندوق گنجینه ارمغان الماس توسط سازمان دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۸/۲۷
۴۹ تایید صورت جلسه مجمع ۱۳۹۸/۰۸/۰۱صندوق گنجینه ارمغان الماس مبنی بر تمدید دوره فعالیت صندوق توسط سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۸/۲۱
۵۰ لیست حاضرین در مجمع ارمغان مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ ساعت ۱۴ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۸/۱۱
۵۱ لیست حاضرین در مجمع ارمغان مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ ساعت ۱۳:۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۸/۱۱
۵۲ لیست حاضرین در مجمع ارمغان مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ ساعت ۱۳ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۸/۱۱
۵۳ لیست حاضرین در مجمع ارمغان مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ در خصوص تمدید مجوز دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۸/۰۸
۵۴ آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ ساعت ۱۴ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۷/۲۹
۵۵ آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ ساعت ۱۳:۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۷/۲۹
۵۶ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ ساعت ۱۳ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۷/۲۹
۵۷ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۷/۲۴
۵۸ لیست حاضرین در مجمع ارمغان مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۷/۲۲
۵۹ آگهی دعوت به مجمع دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۶/۲۵
۶۰ اسامی حاضرین مجمع فوق العاده صندوق مورخ ۹۸/۰۵/۲۲ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۵/۲۲
۶۱ آگهي دعوت از دارندگان واحدهاي سرمايه‎گذاري ممتاز به تشكيل مجمع صندوق سرمايه‎گذاري مشترك گنجينه ارمغان الماس مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ساعت ۱۳ بعذ از ظهر دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۵/۱۴
۶۲ آگهي دعوت از دارندگان واحدهاي سرمايه‎گذاري ممتاز به تشكيل مجمع صندوق سرمايه‎گذاري مشترك گنجينه اارمغان الماس مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ساعت ۱۲ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۲۶
۶۳ اسامی حاضرین در مجمع ساعت ۱۳مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۰۵
۶۴ آگهي دعوت از دارندگان واحدهاي سرمايه‎گذاري ممتاز به تشكيل مجمع صندوق سرمايه‎گذاري مشترك گنجينه ارمغان الماس مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۰۵
۶۵ اعلام موافقت سازمان با ثبت صورتجلسه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ صندوق در خصوص تصويب صورتهاي مالي دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۴/۱۶
۶۶ متن صورتجلسه مجمع ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ صندوق در خصوص تصويب صورتهاي مالي دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۴/۱۶
۶۷ اسامي حاضرين در جلسه مجمع ۳۰ خرداد ۱۳۹۷صندوق گنجينه ارمغان الماس دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۳/۳۰
۶۸ متن صورتجلسه ۲۱ تيرماه ۱۳۹۶ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۷/۰۳
۶۹ تاييد صورتجلسه مجمع ۲۱ تيرماه ۱۳۹۶ صندوق دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۷/۰۳
۷۰ صورتجلسه مجمع موسسین صندوق مورخ ۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۵/۱۷