صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۹۶۲
اساسنامه صندوق
اساسنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۵/۰۵/۱۱ اساسنامه (نسخه اولیه) اساس نامه
- اساسنامه (نسخه نهایی) -
تغییرات اساسنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ تصمیمات مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ساعت ۱۴:۰۰- تغییرات اساسنامه ای تغییرات اساس نامه
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ تغییرات اساس نامه-تمدیددوره فعالیت صندوق تغییرات اساس نامه
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخه ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۴ - اصلاح اساسنامه تغییرات اساس نامه
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخه ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ساعت ۱۴ - اصلاح اساسنامه تغییرات اساس نامه
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ تغییرات اساس نامه-تغییرآدرس محل صندوق تغییرات اساس نامه
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ تغییرات اساس نامه-تمدیددوره فعالیت صندوق تغییرات اساس نامه
۱۳۹۸/۱۰/۱۴ آگهی دعوت به مجمع صندوق ارمغان الماس مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ساعت ۱۳:۳۰-اصلاح برخی مفاد اساسنامه تغییرات اساس نامه
۱۳۹۶/۰۵/۱۰ تغییر حسابرس صندوق تغییرات اساس نامه