صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۹۶۲
امیدنامه صندوق
امیدنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۵/۰۸/۱۰ امید نامه (نسخه اولیه) امیدنامه
تغییرات امیدنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ تصمیمات مجمع صندوق مورخه ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ - با تایید سازمان - هزینه های صندوق تغییرات امیدنامه
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ تغییرات امیدنامه- اصلاح هزینه های صندوق تغییرات امیدنامه
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ تغییرات امیدنامه- اصلاح هزینه های صندوق تغییرات امیدنامه
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ تغییرات امیدنامه- تغییر حسابرس تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۰۸/۰۷ تصمیمات مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ ساعت ۱۵- اصلاح امیدنامه تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ تغییرات امیدنامه- تغییر متولی تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۱۱/۰۷ تایید صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ساعت ۱۳- اصلاح هزینه نرم افزار و اطلاع رسانی در امیدنامه تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۱۰/۱۴ آگهی دعوت به مجمع صندوق گنجینه ارمغان الماس مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ساعت ۱۳-اصلاح برخی مفاد امیدنامه تغییرات امیدنامه
۱۳۹۷/۰۴/۱۶ متن صورتجلسه مجمع ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ صندوق در خصوص تغییرات امیدنامه-افزایش هزینه حسابرس تغییرات امیدنامه
۱۳۹۷/۰۴/۱۰ تغییر در حدنصاب ترکیب دارایی های صندوق و هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق تغییرات امیدنامه