صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۹۶۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ۲۱۰,۶۸۰ ۴۸.۲۲ % ۱۹۹,۰۵۷ ۴۵.۵۵ % ۶,۷۸۴ ۱.۵۵ % ۰ ۰ % ۳,۹۶۹ ۰.۹۱ % ۱۶,۴۶۷ ۳.۷۷ % ۰ ۰ %
۲ ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ۲۱۰,۶۸۰ ۴۸.۲۲ % ۱۹۹,۰۵۷ ۴۵.۵۵ % ۶,۷۸۱ ۱.۵۵ % ۰ ۰ % ۳,۹۶۹ ۰.۹۱ % ۱۶,۴۷۰ ۳.۷۷ % ۰ ۰ %
۳ ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ ۲۱۰,۶۸۰ ۴۸.۲۱ % ۱۹۹,۰۵۷ ۴۵.۵۶ % ۶,۷۷۸ ۱.۵۵ % ۰ ۰ % ۳,۹۶۹ ۰.۹۱ % ۱۶,۴۷۴ ۳.۷۷ % ۰ ۰ %
۴ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ۲۱۱,۳۶۵ ۴۸.۰۹ % ۲۰۰,۵۵۳ ۴۵.۶۲ % ۶,۷۸۱ ۱.۵۴ % ۰ ۰ % ۴,۳۷۷ ۱ % ۱۶,۴۷۸ ۳.۷۵ % ۰ ۰ %
۵ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ ۲۱۳,۴۶۵ ۴۷.۱۵ % ۲۰۰,۷۵۶ ۴۴.۳۴ % ۶,۷۷۸ ۱.۵ % ۰ ۰ % ۱۵,۲۴۸ ۳.۳۷ % ۱۶,۴۸۱ ۳.۶۴ % ۰ ۰ %
۶ ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ ۲۱۳,۸۷۹ ۴۶.۵۸ % ۱۹۹,۸۷۳ ۴۳.۵۴ % ۶,۷۷۴ ۱.۴۸ % ۰ ۰ % ۱۹,۵۰۸ ۴.۲۵ % ۱۹,۰۸۹ ۴.۱۶ % ۰ ۰ %
۷ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ ۲۱۵,۱۸۰ ۴۶.۹۳ % ۱۹۸,۰۱۰ ۴۳.۱۸ % ۶,۷۷۱ ۱.۴۸ % ۰ ۰ % ۱۹,۵۰۸ ۴.۲۵ % ۱۹,۰۸۱ ۴.۱۶ % ۰ ۰ %
۸ ۱۴۰۲/۱۱/۲۷ ۲۱۵,۶۴۰ ۴۶.۴۷ % ۲۰۱,۹۹۸ ۴۳.۵۲ % ۶,۷۶۸ ۱.۴۶ % ۰ ۰ % ۲۲,۵۵۷ ۴.۸۶ % ۱۷,۱۰۶ ۳.۶۹ % ۰ ۰ %
۹ ۱۴۰۲/۱۱/۲۶ ۲۱۵,۶۴۰ ۴۶.۴۷ % ۲۰۱,۹۹۸ ۴۳.۵۳ % ۶,۷۶۵ ۱.۴۶ % ۰ ۰ % ۲۲,۵۵۷ ۴.۸۶ % ۱۷,۰۹۸ ۳.۶۸ % ۰ ۰ %
۱۰ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ ۲۱۵,۶۴۰ ۴۶.۴۷ % ۲۰۱,۹۹۸ ۴۳.۵۴ % ۶,۷۶۲ ۱.۴۶ % ۰ ۰ % ۲۲,۵۰۱ ۴.۸۵ % ۱۷,۰۹۰ ۳.۶۸ % ۰ ۰ %