صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۹۶۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ ۲۷۴,۷۱۵ ۴۲.۲۳ % ۲۸۹,۸۴۷ ۴۴.۵۶ % ۲۰,۴۳۱ ۳.۱۴ % ۰ ۰ % ۴۸,۵۴۷ ۷.۴۶ % ۱۶,۹۷۳ ۲.۶۱ % ۰ ۰ %
۲ ۱۴۰۲/۰۶/۲۷ ۲۷۶,۱۸۳ ۴۲.۷ % ۲۸۳,۴۵۱ ۴۳.۸۲ % ۲۱,۴۷۳ ۳.۳۲ % ۰ ۰ % ۴۷,۴۴۹ ۷.۳۴ % ۱۸,۲۷۷ ۲.۸۳ % ۰ ۰ %
۳ ۱۴۰۲/۰۶/۲۶ ۲۶۹,۱۳۶ ۴۱.۴۹ % ۲۹۳,۰۰۹ ۴۵.۱۸ % ۲۱,۴۶۸ ۳.۳۱ % ۰ ۰ % ۴۷,۴۵۱ ۷.۳۲ % ۱۷,۵۳۹ ۲.۷ % ۰ ۰ %
۴ ۱۴۰۲/۰۶/۲۵ ۲۶۷,۷۶۰ ۴۱.۵ % ۲۹۱,۰۴۰ ۴۵.۱۱ % ۲۱,۹۵۲ ۳.۴ % ۰ ۰ % ۴۶,۹۰۱ ۷.۲۷ % ۱۷,۵۵۴ ۲.۷۲ % ۰ ۰ %
۵ ۱۴۰۲/۰۶/۲۴ ۲۶۷,۷۶۰ ۴۱.۵ % ۲۹۱,۰۴۰ ۴۵.۱۱ % ۲۱,۹۴۹ ۳.۴ % ۰ ۰ % ۴۶,۹۰۱ ۷.۲۷ % ۱۷,۵۴۰ ۲.۷۲ % ۰ ۰ %
۶ ۱۴۰۲/۰۶/۲۳ ۲۶۷,۷۶۰ ۴۱.۵ % ۲۹۱,۰۴۰ ۴۵.۱۱ % ۲۱,۹۴۶ ۳.۴ % ۰ ۰ % ۴۶,۹۰۱ ۷.۲۷ % ۱۷,۵۲۵ ۲.۷۲ % ۰ ۰ %
۷ ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ ۲۶۷,۷۶۰ ۴۱.۵ % ۲۹۱,۰۴۰ ۴۵.۱۱ % ۲۱,۹۴۳ ۳.۴ % ۰ ۰ % ۴۶,۹۰۱ ۷.۲۷ % ۱۷,۵۱۱ ۲.۷۱ % ۰ ۰ %
۸ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ ۲۶۹,۴۷۹ ۴۱.۶۸ % ۲۹۰,۷۱۷ ۴۴.۹۷ % ۲۱,۹۹۲ ۳.۴ % ۰ ۰ % ۴۶,۸۳۷ ۷.۲۴ % ۱۷,۴۹۷ ۲.۷۱ % ۰ ۰ %
۹ ۱۴۰۲/۰۶/۲۰ ۲۶۹,۲۳۲ ۴۰.۹۶ % ۲۸۸,۳۷۸ ۴۳.۸۸ % ۲۱,۸۸۴ ۳.۳۳ % ۰ ۰ % ۵۳,۶۶۷ ۸.۱۷ % ۲۴,۰۹۶ ۳.۶۷ % ۰ ۰ %
۱۰ ۱۴۰۲/۰۶/۱۹ ۲۶۹,۸۸۰ ۴۱.۰۲ % ۲۸۸,۶۹۳ ۴۳.۸۸ % ۲۱,۸۵۵ ۳.۳۲ % ۰ ۰ % ۴۸,۹۱۵ ۷.۴۴ % ۲۸,۵۵۱ ۴.۳۴ % ۰ ۰ %