صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۹۶۲
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ (۰.۰۱) ۰ (۲.۰۱) ۰
۲ ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ (۰.۰۱) ۰ (۲.۱۴) ۰
۳ ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ (۰.۵۱) (۰.۰۳) (۸۴.۵۲) (۱۰.۰۶)
۴ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ (۰.۵۳) ۰.۰۳ (۸۵.۴۸) ۱۱.۹۹
۵ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ ۰.۱ ۰.۳ ۴۶.۳۹ ۲۰۱.۳۹
۶ ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ ۰.۱۲ ۰.۲۲ ۵۶.۱۷ ۱۲۱.۹۹
۷ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ (۰.۵۵) (۰.۸۹) (۸۶.۷۱) (۹۶.۱۹)
۸ ۱۴۰۲/۱۱/۲۷ ۰ ۰ (۱.۱۹) ۰
۹ ۱۴۰۲/۱۱/۲۶ ۰ ۰ (۱.۰۶) ۰
۱۰ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ (۰.۹۶) (۰.۵۶) (۹۷.۰۵) (۸۷.۲۸)
۱۱ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ (۰.۱) (۰.۰۸) (۳۱.۱۵) (۲۴.۱۱)
۱۲ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ (۰.۶۹) (۰.۳۹) (۹۱.۹۳) (۷۶.۰۵)
۱۳ ۱۴۰۲/۱۱/۲۲ ۰ ۰ (۱.۴۳) ۰
۱۴ ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ ۰.۱۵ ۰.۱ ۷۲.۲۲ ۴۳.۵۲
۱۵ ۱۴۰۲/۱۱/۲۰ ۰ ۰ (۱.۴۳) ۰
۱۶ ۱۴۰۲/۱۱/۱۹ ۰ ۰ (۱.۴۳) ۰
۱۷ ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ (۰.۰۱) ۰.۰۴ (۳.۱) ۱۴.۵۱
۱۸ ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ ۰.۵۱ (۰.۰۶) ۵۵۰.۳۸ (۱۹.۱۹)
۱۹ ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ ۰.۱۵ (۰.۰۸) ۷۳.۵۱ (۲۵.۶۱)