صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۹۶۲
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی ۱۰۰,۱۲۲ ۳۶.۶۵ ۲۸۹,۲۵۹ ۳۶.۷۳ ۲۷۲,۳۵۰ ۳۸.۶۲ ۲۷۴,۷۱۵ ۴۲.۲۳
سایر سهام ۱۴۵,۸۴۳ ۵۳.۳۸ ۴۰۲,۳۸۳ ۵۱.۱ ۳۲۷,۱۲۶ ۴۶.۳۸ ۲۸۹,۸۴۷ ۴۴.۵۶
اوراق مشارکت ۴,۰۵۶ ۱.۴۸ ۱۷,۲۴۹ ۲.۱۹ ۱۹,۸۲۷ ۲.۸۱ ۲۰,۴۳۱ ۳.۱۴
اوراق سپرده ۰ ۰.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
نقد و بانک (جاری و سپرده) ۱۳,۴۰۳ ۴.۹۱ ۳۵,۵۶۹ ۴.۵۲ ۵۰,۳۴۵ ۷.۱۴ ۴۸,۵۴۷ ۷.۴۶
سایر دارایی‌ها ۹,۷۲۰ ۳.۵۶ ۴۳,۰۲۹ ۵.۴۶ ۳۵,۶۰۳ ۵.۰۵ ۱۶,۹۷۳ ۲.۶۱
صندوق سرمایه‌گذاری ۱۱۲ ۰.۰۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد