صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۹۶۲
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی ۱۰۸,۰۳۱ ۳۷.۳۷ ۲۲۹,۹۳۶ ۴۴.۴۶ ۲۲۲,۴۳۱ ۴۶.۹۳ ۲۱۰,۶۸۰ ۴۸.۲۲
سایر سهام ۱۵۱,۰۱۱ ۵۲.۲۴ ۲۲۳,۹۶۱ ۴۳.۳ ۲۰۷,۷۳۰ ۴۳.۸۲ ۱۹۹,۰۵۷ ۴۵.۵۵
اوراق مشارکت ۴,۷۲۲ ۱.۶۳ ۱۲,۹۸۸ ۲.۵۱ ۱۱,۴۵۵ ۲.۴۲ ۶,۷۸۴ ۱.۵۵
اوراق سپرده ۰ ۰.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
نقد و بانک (جاری و سپرده) ۱۴,۷۳۵ ۵.۱۰ ۲۸,۴۱۴ ۵.۴۹ ۱۷,۸۴۱ ۳.۷۶ ۳,۹۶۹ ۰.۹۱
سایر دارایی‌ها ۱۰,۰۳۹ ۳.۴۷ ۱۳,۴۹۶ ۲.۶۱ ۱۴,۵۳۷ ۳.۰۷ ۱۶,۴۶۷ ۳.۷۷
صندوق سرمایه‌گذاری ۱,۱۴۷ ۰.۴۰ ۸,۳۷۸ ۱.۶۲ ۰ ۰ ۰ ۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد