صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۹۶۲
دارندگان واحدهای ممتاز
ردیف نام تعداد
۱ رضا عیوض لو ۲,۰۰۰
۲ محمد اصولیان ۲,۰۰۰
۳ مهدی قلی پور خانقاه ۲,۰۰۰
۴ سبدگردان الماس ۱۸۸,۰۰۰
۵ ولی جاویدی قریچه ۲,۰۰۰
۶ محمد کفاش پنجه شاهی ۲,۰۰۰
۷ جواد عبادی ۲,۰۰۰
تعداد کل ۲۰۰,۰۰۰