صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۹۶۲
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۲/۱۲/۰۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۵۹۸,۱۲۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۸,۴۰۱,۸۷۲
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴۳۱,۸۷۱,۱۵۲,۱۴۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۷۲,۰۰۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۷۰,۲۳۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۷۰,۲۳۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۲/۱۲/۰۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
حسابرس
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۰۸/۲۳
نوع صندوق
سهامی
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ۲۷۲,۰۰۹ ۲۷۰,۲۳۶ ۲۷۰,۲۳۶ ۰ ۰ ۲,۱۷۷,۷۲۲ ۰ ۵۷۹,۵۹۴ ۱,۵۹۸,۱۲۸ ۴۳۱,۸۷۱,۱۵۲,۱۴۰
  ۲ ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ۲۷۲,۰۲۵ ۲۷۰,۲۵۱ ۲۷۰,۲۵۱ ۰ ۱۰۱ ۲,۱۷۷,۷۲۲ ۵۰۰ ۵۷۹,۵۹۴ ۱,۵۹۸,۱۲۸ ۴۳۱,۸۹۶,۴۴۰,۵۷۱
  ۳ ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ ۲۷۲,۰۴۰ ۲۷۰,۲۶۷ ۲۷۰,۲۶۷ ۰ ۰ ۲,۱۷۷,۶۲۱ ۱,۵۰۰ ۵۷۹,۰۹۴ ۱,۵۹۸,۵۲۷ ۴۳۲,۰۲۹,۴۰۷,۰۷۸
  ۴ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ۲۷۳,۴۳۳ ۲۷۱,۶۵۲ ۲۷۱,۶۵۲ ۰ ۰ ۲,۱۷۷,۶۲۱ ۴۰,۰۰۰ ۵۷۷,۵۹۴ ۱,۶۰۰,۰۲۷ ۴۳۴,۶۵۰,۰۰۴,۳۹۹
  ۵ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ ۲۷۴,۸۳۹ ۲۷۳,۰۹۲ ۲۷۳,۰۹۲ ۰ ۲۰۳ ۲,۱۷۷,۶۲۱ ۱۰,۴۰۰ ۵۳۷,۵۹۴ ۱,۶۴۰,۰۲۷ ۴۴۷,۸۷۷,۵۲۷,۲۳۶
  ۶ ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ ۲۷۴,۵۴۱ ۲۷۲,۸۰۷ ۲۷۲,۸۰۷ ۰ ۰ ۲,۱۷۷,۴۱۸ ۰ ۵۲۷,۱۹۴ ۱,۶۵۰,۲۲۴ ۴۵۰,۱۹۲,۱۲۴,۳۵۲
  ۷ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ ۲۷۴,۲۰۶ ۲۷۲,۴۷۴ ۲۷۲,۴۷۴ ۰ ۰ ۲,۱۷۷,۴۱۸ ۰ ۵۲۷,۱۹۴ ۱,۶۵۰,۲۲۴ ۴۴۹,۶۴۲,۷۳۲,۲۱۴
  ۸ ۱۴۰۲/۱۱/۲۷ ۲۷۵,۷۳۶ ۲۷۳,۹۸۵ ۲۷۳,۹۸۵ ۰ ۰ ۲,۱۷۷,۴۱۸ ۰ ۵۲۷,۱۹۴ ۱,۶۵۰,۲۲۴ ۴۵۲,۱۳۶,۸۴۷,۴۶۶
  ۹ ۱۴۰۲/۱۱/۲۶ ۲۷۵,۷۴۵ ۲۷۳,۹۹۴ ۲۷۳,۹۹۴ ۰ ۰ ۲,۱۷۷,۴۱۸ ۱۰,۰۰۰ ۵۲۷,۱۹۴ ۱,۶۵۰,۲۲۴ ۴۵۲,۱۵۱,۱۰۶,۶۱۹
  ۱۰ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ ۲۷۵,۷۴۳ ۲۷۴,۰۰۲ ۲۷۴,۰۰۲ ۰ ۰ ۲,۱۷۷,۴۱۸ ۸,۰۰۰ ۵۱۷,۱۹۴ ۱,۶۶۰,۲۲۴ ۴۵۴,۹۰۵,۴۱۴,۷۳۷
  ۱۱ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ ۲۷۸,۴۱۹ ۲۷۶,۶۶۰ ۲۷۶,۶۶۰ ۰ ۳۹۴ ۲,۱۷۷,۴۱۸ ۲,۰۰۰ ۵۰۹,۱۹۴ ۱,۶۶۸,۲۲۴ ۴۶۱,۵۳۱,۵۵۵,۸۰۷
  ۱۲ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ ۲۷۸,۷۲۲ ۲۷۶,۹۴۳ ۲۷۶,۹۴۳ ۰ ۰ ۲,۱۷۷,۰۲۴ ۰ ۵۰۷,۱۹۴ ۱,۶۶۹,۸۳۰ ۴۶۲,۴۴۷,۹۳۷,۷۴۹
  ۱۳ ۱۴۰۲/۱۱/۲۲ ۲۸۰,۶۵۰ ۲۷۸,۸۵۹ ۲۷۸,۸۵۹ ۰ ۰ ۲,۱۷۷,۰۲۴ ۲,۹۳۰ ۵۰۷,۱۹۴ ۱,۶۶۹,۸۳۰ ۴۶۵,۶۴۶,۵۲۱,۳۴۹
  ۱۴ ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ ۲۸۰,۶۵۸ ۲۷۸,۸۷۰ ۲۷۸,۸۷۰ ۰ ۰ ۲,۱۷۷,۰۲۴ ۰ ۵۰۴,۲۶۴ ۱,۶۷۲,۷۶۰ ۴۶۶,۴۸۲,۴۰۵,۴۷۲
  ۱۵ ۱۴۰۲/۱۱/۲۰ ۲۸۰,۲۴۰ ۲۷۸,۴۵۵ ۲۷۸,۴۵۵ ۰ ۰ ۲,۱۷۷,۰۲۴ ۰ ۵۰۴,۲۶۴ ۱,۶۷۲,۷۶۰ ۴۶۵,۷۸۷,۷۴۳,۵۶۵
  ۱۶ ۱۴۰۲/۱۱/۱۹ ۲۸۰,۲۵۲ ۲۷۸,۴۶۶ ۲۷۸,۴۶۶ ۰ ۱۷۸ ۲,۱۷۷,۰۲۴ ۰ ۵۰۴,۲۶۴ ۱,۶۷۲,۷۶۰ ۴۶۵,۸۰۶,۵۴۹,۵۶۷
  ۱۷ ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ ۲۸۰,۲۶۳ ۲۷۸,۴۷۷ ۲۷۸,۴۷۷ ۰ ۱۷۸ ۲,۱۷۶,۸۴۶ ۳۸,۷۰۰ ۵۰۴,۲۶۴ ۱,۶۷۲,۵۸۲ ۴۶۵,۷۷۵,۵۱۰,۳۱۷
  ۱۸ ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ ۲۸۰,۲۸۹ ۲۷۸,۵۰۱ ۲۷۸,۵۰۱ ۰ ۰ ۲,۱۷۶,۶۶۸ ۰ ۴۶۵,۵۶۴ ۱,۷۱۱,۱۰۴ ۴۷۶,۵۴۳,۸۱۲,۶۰۲
  ۱۹ ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ ۲۷۸,۸۵۴ ۲۷۷,۰۷۶ ۲۷۷,۰۷۶ ۰ ۰ ۲,۱۷۶,۶۶۸ ۴,۸۰۰ ۴۶۵,۵۶۴ ۱,۷۱۱,۱۰۴ ۴۷۴,۱۰۵,۸۷۹,۰۰۴
  ۲۰ ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ ۲۷۸,۴۲۸ ۲۷۶,۶۵۸ ۲۷۶,۶۵۸ ۰ ۰ ۲,۱۷۶,۶۶۸ ۰ ۴۶۰,۷۶۴ ۱,۷۱۵,۹۰۴ ۴۷۴,۷۱۷,۹۴۵,۷۱۲
  مشاهده همه