صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۹۶۲
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس 1402/12/04 272,009 270,236 270,236 0 0 2,177,722 0 579,594 1,598,128 431,871,152,140
2 صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس 1402/12/03 272,025 270,251 270,251 0 101 2,177,722 500 579,594 1,598,128 431,896,440,571
3 صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس 1402/12/02 272,040 270,267 270,267 0 0 2,177,621 1,500 579,094 1,598,527 432,029,407,078
4 صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس 1402/12/01 273,433 271,652 271,652 0 0 2,177,621 40,000 577,594 1,600,027 434,650,004,399
5 صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس 1402/11/30 274,839 273,092 273,092 0 203 2,177,621 10,400 537,594 1,640,027 447,877,527,236
6 صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس 1402/11/29 274,541 272,807 272,807 0 0 2,177,418 0 527,194 1,650,224 450,192,124,352
7 صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس 1402/11/28 274,206 272,474 272,474 0 0 2,177,418 0 527,194 1,650,224 449,642,732,214
8 صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس 1402/11/27 275,736 273,985 273,985 0 0 2,177,418 0 527,194 1,650,224 452,136,847,466
9 صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس 1402/11/26 275,745 273,994 273,994 0 0 2,177,418 10,000 527,194 1,650,224 452,151,106,619
10 صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس 1402/11/25 275,743 274,002 274,002 0 0 2,177,418 8,000 517,194 1,660,224 454,905,414,737
11 صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس 1402/11/24 278,419 276,660 276,660 0 394 2,177,418 2,000 509,194 1,668,224 461,531,555,807
12 صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس 1402/11/23 278,722 276,943 276,943 0 0 2,177,024 0 507,194 1,669,830 462,447,937,749
13 صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس 1402/11/22 280,650 278,859 278,859 0 0 2,177,024 2,930 507,194 1,669,830 465,646,521,349
14 صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس 1402/11/21 280,658 278,870 278,870 0 0 2,177,024 0 504,264 1,672,760 466,482,405,472
15 صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس 1402/11/20 280,240 278,455 278,455 0 0 2,177,024 0 504,264 1,672,760 465,787,743,565
16 صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس 1402/11/19 280,252 278,466 278,466 0 178 2,177,024 0 504,264 1,672,760 465,806,549,567
17 صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس 1402/11/18 280,263 278,477 278,477 0 178 2,176,846 38,700 504,264 1,672,582 465,775,510,317
18 صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس 1402/11/17 280,289 278,501 278,501 0 0 2,176,668 0 465,564 1,711,104 476,543,812,602
19 صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس 1402/11/16 278,854 277,076 277,076 0 0 2,176,668 4,800 465,564 1,711,104 474,105,879,004
20 صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس 1402/11/15 278,428 276,658 276,658 0 0 2,176,668 0 460,764 1,715,904 474,717,945,712