صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۹۶۲
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس 1402/06/28 28,863,984 28,687,887 28,687,887 0 2 189,282 0 167,082 22,200 636,871,097,996
2 صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس 1402/06/27 28,996,816 28,822,216 28,822,216 0 2 189,280 0 167,082 22,198 639,795,553,130
3 صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس 1402/06/26 29,078,744 28,903,347 28,903,346 -1 0 189,278 0 167,082 22,196 641,538,682,878
4 صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس 1402/06/25 28,928,863 28,754,508 28,754,507 -1 0 189,278 0 167,082 22,196 638,235,052,256
5 صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس 1402/06/24 28,929,531 28,755,175 28,755,175 0 0 189,278 0 167,082 22,196 638,249,867,823
6 صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس 1402/06/23 28,930,200 28,755,844 28,755,844 0 0 189,278 0 167,082 22,196 638,264,723,310
7 صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس 1402/06/22 28,930,871 28,756,516 28,756,516 0 10 189,278 0 167,082 22,196 638,279,629,618
8 صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس 1402/06/21 28,997,015 28,822,147 28,822,147 0 0 189,268 283 167,082 22,186 639,448,156,272
9 صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس 1402/06/20 28,872,916 28,701,047 28,701,047 0 6 189,268 0 166,799 22,469 644,883,828,415
10 صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس 1402/06/19 28,914,641 28,742,431 28,742,431 0 0 189,262 0 166,799 22,463 645,641,222,146
11 صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس 1402/06/18 28,955,075 28,784,888 28,784,888 0 0 189,262 0 166,799 22,463 646,594,946,912
12 صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس 1402/06/17 29,218,121 29,046,256 29,046,255 -1 0 189,262 0 166,799 22,463 652,466,037,947
13 صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس 1402/06/16 29,217,710 29,045,844 29,045,844 0 0 189,262 0 166,799 22,463 652,456,792,666
14 صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس 1402/06/15 29,217,301 29,045,435 29,045,435 0 85 189,262 0 166,799 22,463 652,447,602,358
15 صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس 1402/06/14 29,216,894 29,044,375 29,044,375 0 0 189,177 110 166,799 22,378 649,955,025,334
16 صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس 1402/06/13 28,896,418 28,726,927 28,726,927 0 45 189,177 0 166,689 22,488 646,011,130,173
17 صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس 1402/06/12 28,654,331 28,486,163 28,486,163 0 0 189,132 4,797 166,689 22,443 639,314,950,308
18 صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس 1402/06/11 28,464,410 28,326,758 28,326,757 -1 0 189,132 0 161,892 27,240 771,620,876,960
19 صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس 1402/06/10 28,528,006 28,348,055 28,348,055 0 0 189,132 0 161,892 27,240 772,201,012,905
20 صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس 1402/06/09 28,527,920 28,347,969 28,347,969 0 0 189,132 13 161,892 27,240 772,198,685,367